Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u en Beauty2trs B.V. (Beauty2trs), gevestigd aan de Wildeman 83 5629 KH te Eindhoven in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73082260. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons op nemen via ons e-mailadres: contact@beauty2trs.com.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons. De algemene voorwaarden gelden ook voor onze website en gelieerde websites van Beauty2trs.
 2. Wij behouden ons het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Wanneer u met ons een overeenkomst aangaat of gebruik maakt van onze website, accepteert u de meest recente algemene voorwaarden.
 3. Er bestaat voor partijen de mogelijkheid om schriftelijk af te wijken van deze algemene voorwaarden.
 4. Onze algemene voorwaarden zijn te lezen op onze website. Tevens bestaat er de mogelijkheid om, op verzoek, kosteloos een kopie van de algemene voorwaarden per e-mail naar u te versturen.
 5. Indien een onderdeel van de algemene voorwaarden nietig blijkt, doet dit niets af aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Enkel het nietige deel zal worden vervangen. Vervanging vindt plaats door een bepaling die in lijn licht met de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 – Producten

 1. Op onze website worden producten aangeboden. Onder producten verstaan wij hier schoonheid gerelateerde tutorials. De tutorials worden gemaakt door instructeurs die door ons zorgvuldig zijn geselecteerd. De tutorials worden live uitgezonden of op een eerder moment voor u opgenomen.
 2. Wanneer u een live tutorial aanschaft koopt u een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie (de licentie mag door ons dus ook aan andere partijen worden verleend en het door u overdragen van de licentie is niet toegestaan). Wanneer u een live tutorial aanschaft heeft u het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum, de tutorial terug te kijken (onder voorwaarden die op de website uiteen zijn gezet).
 3. Wanneer u een opgenomen tutorial aanschaft koopt u een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie. U kunt de opgenomen versie gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum op het account bekijken (onder voorwaarden die op de website uiteen zijn gezet).
 4. Wij behouden ons het recht om uw licentie voor het bekijken van de tutorial op elk moment in te trekken. Dit kan het geval zijn wanneer wij besluiten een tutorial te verwijderen in verband met beleidsredenen of op basis van juridische gronden.
 5. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze tutorials te downloaden, door te verkopen aan derden of anderszins openbaar te maken.

Artikel 3 – Gebruikersaccount

 1. Om producten te kunnen kopen op onze website, dient u eerst een gebruikersaccount aan te maken op onze website.
 2. Voor het kopen van producten en voor het maken van een gebruikersaccount dient u minimaal 16 jaar oud te zijn.
 3. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om (de gegevens van) uw account veilig en geheim te houden. Alle activiteit op uw account is uw eigen verantwoordelijkheid en wordt u persoonlijk toegeschreven. Het is dan ook van belang dat u een sterk wachtwoord gebruikt.
 4. Indien er sprake is van misbruik van uw account of gebruik zonder uw toestemming, dient u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Wijzig in dit geval direct uw wachtwoord.
 5. Wij behouden ons het recht om uw account te blokkeren indien wij hier een gegronde reden toe hebben. Onder gegronde reden verstaan wij: gebruik van een account in strijd met de wet of onze algemene voorwaarden. Tevens behouden wij ons het recht om andere maatregelen te nemen die wij in een dergelijke situatie passend achten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van bovengenoemde punten.
 6. Wij behouden ons het recht om uw account te verwijderen indien u zich een jaar lang niet meer bij uw gebruikersaccount heeft aangemeld, gerekend vanaf de laatste aanmelddatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van bovengenoemde punten.

Artikel 4 – Inhoud tutorials

 1. Beauty2trs doet er alles aan om voor de tutorials de beste instructeurs te selecteren. Wij oefenen echter geen juridische controle uit aangaande deze tutorials op onze website, ten gevolge hiervan kunnen wij op geen enkele manier de betrouwbaarheid, geldigheid en nauwkeurigheid garanderen. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor de juiste inhoud van deze tutorials. Het opvolgen van de betreffende inhoud is op eigen risico.
 2. In de tutorials op onze website wordt door de instructeurs gebruik gemaakt van professionele producten. Wanneer u deze producten gebruikt, is het van belang dat u de instructies opvolgt welke op de verpakking van het product staan vermeld. Indien u twijfels heeft over de manier waarop u de producten moet gebruiken, neem dan contact op met de leverancier van het product.

Artikel 5 – Prijs en betaling

 1. De prijzen van onze producten staan vermeld op de website.
 2. De prijzen die op onze website vermeld staan, zijn in euro’s.
 3. Er bestaat een mogelijkheid tot valutaconversie op basis van de dagelijkse wisselkoers.
 4. De prijzen die op de website staan vermeld, zijn inclusief btw en (indien van toepassing) inclusief andere heffingen van overheidswege.
 5. Betalingen verlopen op onze website via PayPal of (indien van toepassing) via andere betaalmethoden die op onze website worden aangeboden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Als consument heeft u het recht een met ons gesloten overeenkomst ongedaan te maken, dit wordt uw herroepingsrecht genoemd. Dit herroepingsrecht kunt u echter niet gebruiken bij de aankoop van onze producten (de tutorials), dit omdat u direct na de aankoop de tutorial kunt bekijken en/of omdat het hier gaat om een product waarbij het gaat om een specifieke datum of periode (dit is het geval bij een live tutorial).

Artikel 7 – De website

 1. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde beschikbaar is.
 2. Wij kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde zonder fouten en haperingen beschikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele direct of indirect geleden schade ten gevolge van problemen op of met de beschikbaarheid van de website.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade ten gevolge van foutieve informatie op onze website.

Artikel 8 – Privacy

 1. Wij nemen uw privacy zeer serieus en dragen er dan ook zorg voor dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt op grond van ons privacybeleid welke op onze website te raadplegen is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn enkel aansprakelijk voor direct geleden schade indien deze onmiskenbaar door een tekortkoming van onze kant is veroorzaakt.
 2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximumbedrag van 100 euro.
 3. Zoals gezegd dragen wij er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw gegevens, wanneer wij voor de opslag ervan derden hebben ingeschakeld.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ten gevolge van het gebruik van onze website. Dat de claim gebaseerd is op een overeenkomst, garantieregeling of een ander rechtsbeginsel doet hier niets aan af.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ten gevolge van onjuiste/onrechtmatige informatie op onze website. Het is hierbij niet van belang of de informatie door ons of door een ander actieve partij op onze website is verstrekt.
 6. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen vinden geen toepassing indien de geleden schade het gevolg is van grove schuld van Beauty2trs of er sprake is van opzet aan de kant van Beauty2trs.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Door onze website te gebruiken vrijwaart u ons (stelt u ons schadeloos) van alle aansprakelijkheden, schade, claims, verliezen en overige kosten van derden die voortkomen uit het gebruik van onze website en onze producten/diensten. Dit artikel vindt geen toepassing indien er in een geval sprake is van strijd met de wet of grove nalatigheid van onze kant.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die op onze website rusten, waaronder de handelsmerkrechten, auteursrechten en databaserechten, zijn exclusief eigendom van ons of van onze licentiegevers of leveranciers. Dit geldt ook voor de tutorials (en de bijbehorende softwarecodes), zowel voor de opgenomen versies als de live versies. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die een inbreuk maken op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Mocht het zo zijn dat u een klacht heeft, dan horen wij dit graag. U kunt uw klacht indienen door een getailleerde omschrijving van de klacht te sturen naar contact@beauty2trs.com. Wanneer wij uw klacht ontvangen hebben, behandelen wij deze in ieder geval binnen 5 werkdagen. Mocht de behandeling van uw klacht onverhoopt langer duren, dan ontvangt u van ons een bericht waarin een ontvangstbevestiging van de klacht staat alsmede een indicatie wanneer wij verwachten een reactie te kunnen geven. Uiteraard doen wij er alles aan uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.
 2. U kunt als consument eveneens uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 13 – Boetebeding

 1. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden, bent u ons een boete verschuldigd. De boete bedraagt 250 euro per dag. Deze sanctie gaat in nadat u van ons een redelijke termijn van 14 dagen heeft gekregen om deze schending te herstellen (de zogeheten hersteltermijn). Wanneer de hersteltermijn is verstreken, is de boete direct opeisbaar. Naast het betalen van de boete, dient u ons schadeloos te stellen voor alle schade die door u is veroorzaakt ten gevolge van de schending van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Toepasbaar recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Bevoegde rechtbank

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit, of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden tussen u en ons, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland).